Otkrijte opasnost na vrijeme, prije nastanka bilo kakve štete ili gubitka života

Investicija u sisteme za detekciju i dojavu požara nije samo stvar pametne poslovne odluke kojom se štite ljudski životi i imovina, već i zakonska obaveza, budući da je ova oblast striktno regulisana odgovarajućim propisima. Našim klijentima nudimo sisteme koji ispunjavaju sve relevantne standarde iz ove oblasti i obezbeđuju brzu detekciju pretnji.

Rana detekcija za uspešno otklanjanje pretnji

Pri izbijanju požara ili pojavi curenja gasa od presudne je važnosti da se incidentna situacija detektuje u što ranijoj fazi, kako bi se blagovremeno reagovalo i sprovele sve potrebne mjere za zaštitu ljudi i imovine. U ponudi imamo najmodernija rješenja zasnovana na analogno adresibilnoj tehnologiji, sa mikroprocesorski kontrolisanom protiv-požarnom centralom koja komunicira sa velikim brojem eksternih modula: adresabilnih detektora, signalnih uređaja, kontrolnih i monitorskih modula.

U zavisnosti od vrste objekta i djelatnosti klijenta, koriste se optički, termodiferencijalni, termomaksimalni i multikriterijumski detektori za prostore bez posebnih požarnih zahtjeva, kao i posebni UV, IC, SMART4, BEAM i ASD moduli za detekciju vatre i dima, i termoprekidni elementi (FIRETRACER) za opremanje najzahtjevnijih prostora. Naša rješenja imaju i mogućnost detekcije gasa na istom sistemu, posjeduju touch panele sa grafičkim interfejsom za brzo otkrivanje mjesta požara i zadovoljavaju sve potrebne norme (EN54, Vds, ATEX).

Kontrola sa jednog mjesta

Sistemi za detekciju požara mogu biti automatski, manuelni ili kombinovani. Manuelni sistemi su zasnovani na ručnim javljačima koje aktiviraju korisnici objekata, dok automatskim upravlja protivpožarna centrala koja aktivira zvučni alarm i/ili vrši automatsku dojavu telefonom vatrogasnoj službi i drugim predefinisanim brojevima.
Sistemi za dojavu požara i detekciju gasa imaju centralizovani monitoring, koji omogućuje praćenje i kontrolu sa centralne lokacije ili udaljenih terminala, kao i integraciju sa ostalim sigurnosnim sistemima koje klijent koristi.